EC-ACC

C=ES
O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)
OU=Serveis Publics de CertificacioVegeu https://www.catcert.net/verarrel (c)03Jerarquia Entitats de Certificacio Catalanes
CN=EC-ACC

Fingerprints: 28903a635b

Issuer:
CN=EC-ACC,OU=Jer­arquia Entitats ­de Certificacio ­Catalanes,OU=Veg­eu https://www.c­atcert.net/verar­rel (c)03,OU=Ser­veis Publics de ­Certificacio,O=A­gencia Catalana ­de Certificacio ­(NIF Q-0801176-I­),C=ES
Serial:
-237015792479557­0913962655512652­4820479
Not valid before:
2003-01-07 23:00­:00 UTC
Not valid after:
2031-01-07 22:59­:59 UTC
Key size:
2048
Signature Algorithm:
sha1WithRSAEncry­ption
subjectAltName:
email:ec_acc@cat­cert.net
basicConstraints:
CA:TRUE
keyUsage:
Certificate Sign­, CRL Sign
subjectKeyIdentifier:
A0:C3:8B:44:AA:3­7:A5:45:BF:97:80­:5A:D1:F1:78:A2:­9B:E9:5D:8D
certificatePolicies:
Policy: 1.3.6.1.­4.1.15096.1.3.1.­10­ CPS: https://w­ww.catcert.net/v­erarrel­ User Notice:­ Explicit Tex­t: Vegeu https:/­/www.catcert.net­/verarrel

Certificates

Fingerprint Issuer Serial Public Key Download Tools
2890­3a63­5b52­80fa­e677­4c0b­6da7­d6ba­a64a­f2e8 self signed -237­0157­9247­9557­0913­9626­5551­2652­4820­479 28903a635b TLSA

Graph